Poniżej przedstawiamy regulamin uczestnictwa:

1. CEL
- popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim
- popularyzacji masowych zawodów w grach zespołowych

2. ORGANIZATOR
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Bełchatowie
- MG LKS w Zelowie

3. TERMIN I MIEJSCE
- 26 lipiec 2015r. (niedziela)
– stadion ZKS Włókniarz Zelów ul. Piotrkowska 71
godz. 9:30 - przyjazd ekip,
10:00 losowanie oraz omówienie zasad gry
10:10 - rozpoczęcie turnieju

4. UCZESTNICTWO
W turniejach prawo startu ma jedna drużyna z powiatu i gospodarz mistrzostw, członkowie Zrzeszenia LZS, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach OZPN i przedstawią jeden z dokumentów: dowód tożsamości lub legitymację szkolną, legitymację LZS oraz aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW. W zawodach może uczestniczyć zawodnik który minimum rok nie uczestniczy w rozgrywkach związkowych.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW
Zgłoszenia należy przesłać do organizatora – Szczepana Krajdy z odpisem do Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi do dnia 20.07.2015 r.
Po tym terminie ustalony zostanie system gier eliminacyjnych i finału. Turnieje przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZPN.

6. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Koszty przejazdu i diet jednostki delegujące.

7. NAGRODY
- za zajęcie I-III miejsca w punktacji końcowej puchary i dyplomy;
- dla najlepszego strzelca i bramkarza statuetki

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje WZ LZS w Łodzi w konsultacji z Sędzią Głównym.